เจ้าของผลงาน   นางจันทร์จิรา   พงษ์ชู
ผลงาน                  เทคนิคการสร้างเกมส่งเสริมการเรียนรู้โดยใช้โปรแกรม  Microsoft Excel
ตำแหน่ง               ครู  วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
หน้าที่พิเศษ
          หัวหน้าศูนย์สื่อและเทคโนโลยยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้  การงานอาชีพและเทคโนโลยี   
หน่วยงาน            โรงเรียนปทุมวิไล
สถานที่ติดต่อ      63/4  ถนนปทุมสัมพันธ์  ตำบลบางปรอก  อำเภอเมือง  จังหวัดปทุมธานี  12000
                                โทรศัพท์  02-581-6773    โทรสาร  02-581-7266

ความเป็นมาของผลงาน

จากวิสัยทัศน์ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เป็นสาระที่เน้นพัฒนาความคิดสร้างสรรค์  การออกแบบงานและให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการทำงาน  ทำให้เกิดแนวคิดว่านอกจากสอนการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel  ตามปกติแล้ว  ควรส่งเสริมให้นักเรียนได้นำความรู้ที่ได้จากการเรียนไปประยุกต์สร้างสรรค์งานด้วยตนเอง โดยได้จัดทำเอกสารประกอบการเรียน “เทคนิคการสร้างเกมโดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel”  พร้อมไฟล์งานสำเร็จ  เพื่อเป็นตัวอย่างการประยุกต์ใช้โปรแกรม  แล้วจึงให้นักเรียนคิดสร้างสรรค์งานของตนเองนำเสนอในชั้นเรียน  ปัจจัยที่ส่งเสริมให้การจัดการเรียนรู้ประสบความสำเร็จได้  คือ ครูจะต้องส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์และมีความรับผิดชอบในการสร้างงาน

วัตถุประสงค์

 1. ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
 2. นำเกมเข้าสู่ห้องเรียนได้อย่างเหมาะสม
 3. บูรณาการเข้ากับทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

ผลสำเร็จที่ส่งผลต่อผู้เรียน

 1. นักเรียนสามารถออกแบบและสร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเอง
 2. สร้างเกมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในบทเรียนสำหรับตนเองและบุคคลอื่น
 3. สามารถนำเกมเข้าสู่ห้องเรียนได้อย่างเหมาะสมในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
 4. เกิดความภาคภูมิใจ  มีจิตสำนึกและความรับผิดชอบในการสร้างสรรค์ผลงาน

ปัจจัยสู่ความสำเร็จ

 1. เกม  เป็นสิ่งที่เด็กๆ  ชอบ  การสร้างเกมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ทำให้บทเรียนน่าสนใจ  นักเรียน  เรียนรู้อย่างมีความสุข
 2. โปรแกรม Microsoft Excel  เป็นโปรแกรมที่ใช้งานได้ง่าย  และมีอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง  นักเรียนสามารถสร้างสรรค์ผลงานได้ทุกที่ทุกเวลา
 3. เอกสารประกอบการเรียน  เทคนิคการสร้างเกมโดยใช้โปรแกรม  Microsoft Excel  เขียนอย่างเป็นขั้นตอน  step by step  นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
 4. นักเรียนสามารถเลือกสร้างเกมได้ตรงตามเนื้อหาที่ตนเองสนใจ  โดยกำหนดเงื่อนไข  กติกา  คะแนน  และการให้กำลังใจผู้เล่นเกมด้วยตนเอง  ทำให้นักเรียนมีความสุขในการสร้างงาน

แนวทางการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
                เอกสารประกอบการเรียน  เทคนิคการสร้างเกมโดยใช้โปรแกรม  Microsoft Excel  นอกจากใช้ประกอบการเรียน  ในห้องเรียนสำหรับนักเรียนในโรงเรียนปทุมวิไลแล้ว  ได้มีการเผยแพร่ไปยังโรงเรียนอื่นๆ  เพื่อใช้ในการสอนนักเรียนในวิชาการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel  อีกด้วย
                นอกจากนี้ยังได้รับความสนใจจากครูผู้สอนจากทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ทั้งในโรงเรียนและต่างโรงเรียนเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาเนื้อหาบทเรียนโดยใช้เกมส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนของตนเอง
                ปัจจุบัน   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  ได้สนับสนุนและจัดพิมพ์เอกสารประกอบการเรียน  เทคนิคการสร้างเกมโดยใช้โปรแกรม  Microsoft Excel  เล่มนี้  เพื่อเผยแพร่ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา  ที่สนใจการสร้างเกมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน

การเผยแพร่ผลงาน
  “เทคนิคการสร้างเกมส่งเสริมการเรียนรู้โดยใช้โปรแกรม  Microsoft Excel”

 1. เป็นวิทยากรจัดอบรมให้ความรู้และเทคนิคการสร้างเกมส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาู้ ทั่วประเทศ
 2. เป็นวิทยากรพิเศษจัดอบรมให้กับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  คณะศึกษาศาสตร์  วิชาเอกภาษาอังกฤษ
 3. ให้สัมภาษณ์ในรายการ "โต๊ะข่าว ETV" ของกระทรวงศึกษาธิการ
 4. บรรยายพิเศษเพื่อให้ความรู้ผ่านสถานีโทรทัศน์   รายการ “สถานีนวัตกรรม”  ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 5. ให้สัมภาษณ์เพื่อให้ความรู้ผ่านสถานีโทรทัศน์   รายการ  “รักษ์เมืองไทย”  สัมภาษณ์  โดย  ดร.สิริกร มณีรินทร์   รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 6. จัดเผยแพร่ผลงานผ่านทางเว็บไซต์  http://www.krujanjira.com ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ความภาคภูมิใจในผลงาน
1.  ได้รับคัดเลือกให้เป็นครูผู้นำนวัตกรรมด้านการเรียนการสอน  ระดับภาคกลาง  ในโครงการ Thailand  Innovative Teachers  Leadership Award 2009
2.  รางวัลผลงานครูยอดนิยม  ในโครงการ  Thailand  Innovative Teachers  Leadership Award 2009
3.  The Winner Thailand  จากการประกาศผลการคัดเลือกผลงาน  The Best   ของครูในกลุ่มประเทศเอเชียแปซิฟิค หรือ APEC   ในงาน  Microsoft  Partners  in  Learning Regional  Innovative  Teachers  Leadership  Award  2009    ประเทศมาเลเซีย 
4.  The  1st  runner  Educators’ Choice  Award   จากการประกวดผลงานนวัตกรรมครู ระดับโลก  ที่ประเทศบราซิล  ในงาน  Microsoft  Partners  in  Learning   Innovative  Education  Forum  2009  ระหว่างวันที่  3-6 เดือนพฤศจิกายน   2552

เกียรติประวัติและความภาคภูมิใจ
1.  รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2552 จากคณะกรรมการ สกสค. กระทรวงศึกษาธิการ
   
2.  รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2553 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานีเขต 1

ครูจันทร์จิรา  พงษ์ชู
janjira.pho@pil.in.th

 

 


© ยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคน สู่ห้องแห่งการเรียนรู้
เว็บไซต์นี้ จัดทำโดย ครูจันทร์จิรา  พงษ์ชู  โรงเรียนปทุมวิไล จังหวัดปทุมธานี